Wok Detox
Soja, tofu, chou, ananas, citronelle, carottes, fenouil
6,50€